Kontekst

Produkty pochodzenia zwierzęcego mają znaczący udział w rynku żywności  ekologicznej.  W ostatnim czasie coraz więcej uwagi, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, poświęca się szeroko rozumianym zagadnieniom ochrony i dobrostanu zwierząt.  Społeczeństwo jest świadome etycznych aspektów chowu zwierząt w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym. Wielu konsumentów przykłada ogromną wagę do warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, preferując żywność pochodzącą od zwierząt utrzymywanych we  właściwych dla nich warunkach.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, jak i standardy organizacji pozarządowych, nakładają na rolników ekologicznych obowiązek „przestrzegania wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem specyficznych potrzeb gatunków”. Niemniej jednak, nieprawidłowości i naruszenia dotyczące dobrostanu stwierdzano w ostatnich latach także w gospodarstwach ekologicznych. Podważa to zaufanie konsumentów, będące podstawą dalszego zrównoważonego rozwoju rynku żywności ekologicznej. W tym kontekście, ocena dobrostanu zwierząt nabiera coraz większego znaczenia dla inspektorów rolnictwa ekologicznego.

Pięć organizacji zaangażowanych w niniejszy projekt cieszy się dużą estymą, angażując specjalistów  ds. kontroli i certyfikacji ekologicznej produkcji zwierzęcej. Rolnictwo ekologiczne ma na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu dobrostanu zwierząt, a celem dorocznych kontroli i certyfikacji jest jego potwierdzenie i gwarancja, że zwierzęta mają zapewnione „godziwe” warunki życia. Spełnia to wygórowane oczekiwania konsumentów, którzy kupują ekologiczne produkty zwierzęce. Wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie zagrażają reputacji eko-rolniczego systemu kontroli i certyfikacji w całej Unii Europejskiej.

Problem którym się zajmujemy polega na tym, że prawnie określone standardy zapewniające dobrostan zwierząt, koncentrujące się na kwestiach technicznych, jak powierzchnia stanowisk w budynkach inwentarskich, sposób utrzymania zwierząt, czy rodzaj pasz - tracą na aktualności. Doświadczenie oraz najnowsza wiedza naukowa wskazują, iż takie podejście nie jest wystarczające. Nowa, podbudowana naukowo ocena wskaźników dobrostanu nabiera  znaczenia jako część składowa procesu kontroli i ułatwia informowanie rolników o niedociągnięciach w sposób zrozumiały, pozwalający na podjęcie odpowiednich działań.

W skrócie: Celem naszego projektu jest poprawa dobrostanu zwierząt!

 

Więcej informacji:

Podstawy prawne produkcji ekologicznej w UE

Transfer innowacji – projekt Leonardo dot. zarządzania ryzykiem w rolnictwie ekologicznym

Kryteria dobrostanu

Platforma Dobrostan Zwierząt

EUWELNET-project