Cele

Niniejszy projekt zakłada wypracowanie zharmonizowanego podejścia do kontroli dobrostanu zwierząt w rolnictwie ekologicznym oraz odpowiednich koncepcji szkoleniowych dla inspektorów. Do tej pory takie podejście nie funkcjonowało w UE. Skupienie uwagi na wskaźnikach związanych bezpośrednio z kondycją zwierząt to rozwiązanie innowacyjne, które w możliwie najlepszy sposób – zgodnie z najnowszymi projektami rozwojowo-badawczymi UE – wspiera dobrostan zwierząt gospodarskich.

Idea szkolenia zakłada podejście zintegrowane, z wykorzystaniem platform e-learningowych, wykładów i praktycznych zajęć w gospodarstwach ekologicznych, w celu skutecznego przekazania wiedzy uczestnikom. W szkoleniu powinni brać udział specjaliści z różnych państw członkowskich UE. Rezultaty projektu mogą służyć nie tylko inspektorom  rolnictwa ekologicznego, ale w przyszłości także urzędowym inspektorom dobrostanu zwierząt.

Ponieważ kontrole dobrostanu zwierząt wymagają specyficznej metodologii audytu, szczególnych umiejętności obserwacyjnych w odniesieniu do wskaźników kondycji zwierząt oraz odmiennego sposobu dokumentowania (część opisowa protokołu zamiast listy kontrolnej, dokumentacja fotograficzna), niniejszy projekt podejmuje temat nowych metod kontroli dobrostanu zwierząt, które zostaną włączone do zestawu „narzędzi inspekcyjnych” opracowanego w ramach wcześniejszego projektu IRM-Organic.

Pakiety Robocze

Na projekt składa się siedem pakietów roboczych (WP = work packages):

WP 1: Koordynacja projektu przez GfRS

 1. Współpraca z partnerami projektu
 2. Organizacja fizycznych spotkań partnerów projektu
 3. Stworzenie i zarządzanie stroną internetową projektu, w tym prowadzenie serwisu informacyjnego oraz sekcji wewnętrznej dla partnerów projektu

WP 2: Ocena istniejących koncepcji kontroli dobrostanu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, w odniesieniu do różnych gatunków, w państwach członkowskich UE

 1. Przegląd literatury i rozwiązań proponowanych w ostatnich projektach unijnych, np. Welfare Quality®, Animal Welfare Plattform, EUWELNET
 2. Opis i porównanie koncepcji kontroli realizowanych przez jednostki certyfikujące 

WP 3: Opracowanie wspólnego podejścia do kontroli

 1. Opracowanie wspólnego podejścia, w tym wskaźników związanych z kondycją zwierząt
 2. Ankieta internetowa (zebranie opinii zwrotnych) w kwestii wspólnego podejścia
 3. Wypracowanie ramowego planu kontroli

WP 4: Opracowanie programu szkolenia i koncepcji nauczania inspektorów rolnictwa ekologicznego

 1. Sporządzenie programu nauczania i koncepcji szkolenia
 2. Zebranie opinii zwrotnych od partnerów projektu i wybranych krajowych ekspertów (spoza projektu) w dziedzinie dobrostanu zwierząt
 3. Ostateczne dopracowanie i końcowy program szkolenia.

WP 5: Opracowanie platformy e-learningowej i przeprowadzenie szkoleń pilotażowych

 1. Zorganizowanie  i przeprowadzenie czterech szkoleń pilotażowych w Niemczech, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii. Kursy będą wspierane przez odpowiednio moderowane narzędzie e-learningowe, w tym - poprzez egzaminy wstępne.
 2. Ewaluacja kursów
 3. Dopracowanie i ostateczne udoskonalenie koncepcji szkoleniowej

WP 6: Rozpowszechnianie i zastosowanie rezultatów projektu

WP 7: Zarządzanie jakością w projekcie