Wynik nr 1

Ocena istniejących koncepcji kontroli dobrostanu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, w odniesieniu do różnych gatunków:
Pobierz pełną wersję sprawozdania w języku angielskim

Streszczenie raportu z realizacji pakietu nr 2

W celu zapewnienia wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, rozporządzenie Unii Europejskiej nr 834/2007 ustala obszerny zestaw kryteriów technicznych, dotyczących warunków bytowych zwierząt w gospodarstwach ekologicznych. Brak jest jednak dokładnych wytycznych odnośnie kryteriów oceny fizycznej kondycji zwierząt. Tymczasem stwierdzane krytyczne przypadki dotyczące warunków dobrostanu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych wynikają z braku wytycznych / koncepcji oceny kondycji zwierząt. Mając to na uwadze, różni interesariusze (stowarzyszenia, jednostki certyfikujące, projekty badawcze) wdrożyły własne podejścia do tematu.

Celem pakietu roboczego 2 była ocena istniejących koncepcji kontroli dobrostanu, w odniesieniu do różnych gatunków zwierząt, w ekologicznej produkcji zwierzęcej.

W uzupełnieniu przeglądu bieżącej literatury oraz wyników unijnych projektów i badań na temat dobrostanu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, przeanalizowano koncepcje (silne i słabe strony) wypracowane przez organizacje członkowskie porozumienia Quavera. Ponadto przeprowadzono ankietę wśród członków Europejskiego Stowarzyszenia Eko-rolniczych Jednostek Certyfikujących (EOCC), by zapoznać się z odnośnym podejściem różnych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w Europie.

Przegląd literatury oraz wyników projektów UE dotyczących dobrostanu zwierząt

Przegląd literatury prowadzi do wniosku, że dla promowania dobrostanu zwierząt w rolnictwie ekologicznym kluczowe znaczenie ma umiejętność oceny parametrów, będących wskaźnikami dobrostanu zwierząt – zarówno przez producentów, jak i inspektorów. Przegląd wyników projektów UE oraz badań w zakresie dobrostanu zwierząt wykazał, że mimo rozlicznych prób, nie udało się dotąd wypracować prostego, uzgodnionego modelu, nadającego się do stosowania w ograniczonym czasie inspekcji.

Koncepcje kontroli wdrożone przez partnerów projektu i członków porozumienia Quavera

Wcześniejsza ocena europejskiej podstawy prawnej w zakresie dobrostanu zwierząt wykazała, że rozporządzenie (WE) nr 834/2007 ogólnikowo ujmuje tę kwestie jako „wysoki poziom dobrostanu zwierząt”, który powinien zapewnić rolnik ekologiczny. W celu wsparcia inspektorów oceniających zgodność ze standardami UE, kilku partnerów projektu, mianowicie Soil Association, Gesellschaft für Ressourcenschutz (GfRS) i Naturland opracowały i wdrożyły koncepcje kontroli weryfikujące fizyczną kondycję zwierząt w gospodarstwach ekologicznych.

Ankieta internetowa wśród członków EOCC

Ankieta internetowa została przeprowadzona w celu zapoznania się z podejściem różnych urzędów kontrolnych i jednostek certyfikujących do oceny dobrostanu zwierząt w produkcji ekologicznej. Chociaż wszystkie jednostki biorące udział w ankiecie organizują szkolenia inspektorów w zakresie dobrostanu zwierząt, tylko jedna trzecia (29%) robi to corocznie, pozostałe 71% - od czasu do czasu. Taki wynik wskazuje, że w trakcie eko-rolniczej inspekcji, wciąż zbyt mało uwagi zwraca się na rzeczywisty dobrostan zwierząt, oraz że większość jednostek certyfikujących może uważać parametry techniczne określone w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 – za wystarczające.
Wyniki pakietu roboczego 2 wskazują, że istniejące koncepcje oceny dobrostanu na podstawie fizycznej kondycji zwierząt nie są jeszcze zharmonizowane. Jest temu poświęcony inny pakiet roboczy projektu AWARE.